Jakie są wymagane dokumenty do zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę?

Jakie są wymagane dokumenty do zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę?

Dokumenty wymagane do zatrudnienia cudzoziemca na umowę o pracę

Zgodnie z prawem polskim wymagana jest szereg dokumentów w celu zatrudnienia cudzoziemca na umowę o pracę w Polsce. Jednym z nich jest wiza pracownicza, pozwalająca cudzoziemcowi na przybycie do kraju i zawarcie umowy o pracę w Polsce. Kolejnym ważnym dokumentem jest zaświadczenie od pracodawcy, zawierające m.in. informacje dotyczące rodzaju i zakresu pracy oraz warunków zatrudniania. Pracownik musi posiadać także wypełniony druk oświadczenia, w którym informuje pracodawcę, że nie popełnił przestępstwa przeciwko administracji publicznej lub karnemu, a dodatkowo oświadczenie o składaniu wyłącznie dokumentów prawdziwych i autentycznych.

Osobom cudzoziemskim zatrudnionym na umowę o pracę potrzebny będzie też międzynarodowy dowód osobisty bądź paszport oraz stosowne dokumenty umożliwiające odprowadzanie składek, takie jak: składka na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz składka na Fundusz Pracy. Poniżej podano szczegóły dokumentów wymaganych do zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę:

Dokument Opis
Wiza pracownicza pozwala na przybycie do kraju i zawarcie umowy o pracę w Polsce
Zaświadczenie od pracodawcy Rodzaj i zakres pracy wraz z warunkami zatrudniania
Dokument oświadczenia Że pracownik nie popełnił przestępstwa przeciwko administracji publicznej lub karnemu
Międzynarodowy dowód osobisty/paszport Potrzebny do identyfikacji
Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy

Dokumenty niezbędne przy zatrudnianiu cudzoziemca na podstawie umowy

Zatrudnienie pracownika cudzoziemca na podstawie umowy o pracę wymaga spełnienia szeregu dokumentów i jest uznaniem danej osoby za pracownika danego pracodawcy. Wszystkie dokumenty potrzebne do zatrudnienia są określone w polskim Kodeksie Pracy oraz we wspólnotowym prawie unijnym. Dokumenty te w ogromnej mierze mają na celu zapewnienie poprawnego i zgodnego z prawem zatrudnienia, a także chronienie praw cudzoziemca.
Następujące dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia, jak i kontynuowania procedur zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę w Polsce:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę

Aby zatrudnić cudzoziemca, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, który powinien być uzupełniony o podstawowe dane pracodawcy i pracownika kandydującego, inne informacje dotyczące stanowiska pracy, na które kandydat będzie zatrudniany, oraz jego rezerwowej pozycji. Wniosek o zezwolenie na pracę musi zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni roboczych i musi być złożony przez cudzoziemca lub pracodawcę. Po wydaniu zezwolenia, musi ono zostać wypisane w dokumencie potwierdzającym tożsamość cudzoziemca i wykorzystane w celu podpisania umowy o pracę.

2. Umowa o pracę

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika określane są w umowie o pracę, która jest jednym z ważniejszych dokumentów potrzebnych do zatrudnienia cudzoziemca. Musi ona być podpisana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Umowa określa takie punkty jak: charakter stosunku pracy, zgodne z prawem warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, zakres obowiązków itp.

3. Certyfikat A1

Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinien posiadać Certyfikat A1, w którym będą określone jego przywileje podatkowe i ubezpieczeniowe. Certyfikat A1 może być wystawiony przez instytucję ubezpieczeniową, w której cudzoziemiec jest zarejestrowany.

4. Inne dokumenty

Inne niezbędne dokumenty obejmują dowód ubezpieczenia zdrowotnego, a dla wykwalifikowanych pracowników – dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Pracodawca ma również obowiązek przechowywania kopii ważnych dokumentów ubezpieczeniowych swoich pracowników, dla celów kontrolnych.

Dokument Potrzebny do
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę Zatrudnienie cudzoziemca
Umowa o pracę Określenie warunków zatrudnienia
Certyfikat A1 Określenie praw i przywilejów ubezpieczeniowych
Dowód ubezpieczenia zdrowotnego Zatrudnienie cudzoziemca
Kopie dokumentów ubezpieczeniowych Celu kontrolny

Jakie dokumenty są wymagane do zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę?

Co wymagają obecne polskie przepisy?

Aby zatrudnić pracownika cudzoziemca na podstawie umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek przestrzegać wymaganych prawem przepisów. Przede wszystkim trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenie na pracę, inaczej zwane pozwolemn na pobyt czasowy z celem wykonywania pracy, przyznawane przez wojewodę.

Poza ww. pozwoleniem na pracę, konieczne jest jeszcze posiadanie ważnego paszportu pracownika wraz z odpowiednim vise bezwizowym. Co ważne, wszystkie dokumenty muszą być ważne przez dłuższy okres niż zaplanowana praca w Polsce.

Do dokumentacji do pracy cudzoziemca potrzebne będą także tradycyjne dokumenty określone prawem pracy. Są to między innymi:

  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  • Karta stałego pobytu/zezwolenie na pobyt stały/Karta pobytu
  • Świadectwa pracy i ukończenia szkół
  • Umowa o pracę
  • Dokumenty ubezpieczenia

Ponadto, pracodawcy powinni przechowywać także kopię aktu zawarcia małżeństwa, pozwoleń na pracę dla małżonka lub dzieci oraz prawa tymczasowego pobytu lub zezwolenia na stały pobyt osób bliskich.
Tabele przedstawiające dokumenty, które należy zebrac przed zatrudnieniem cudzoziemca na podstawie umowy o pracę:

Typ dokumentu Nazwa dokumentu
Tożsamościowym Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
Pobytowym Karta stałego pobytu/zwolenie na pobyt stały/Karta pobytu
Zatrudnieniowym Umowa o pracę/świadectwa pracy/ukończenia szkół
Ubezpieczeniowym Dokumenty ubezpieczenia
Rodzinnym Akt małżeństwa/pozwolenie na pracę dla małżonka lub dzieci/prawo tymczasowego pobytu lub zezwolenia na stały pobyt osób bliskich

Należy podkreślić,że przestrzeganie przez pracownika cudzoziemca wszystkich opisanych wyżej obowiązków, jest warunkiem otrzymania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę, kliknij w link po prawej stronie: https://kancelaria-migrant.pl/en/blog-and-tips/employment-of-a-foreigner-under-a-contact-of-employment.html.