DPS mazowieckie jako forma wsparcia instytucjonalnego

DPS to całodobowa usługa wsparcia dla osób, które mają trudności z samodzielnym życiem ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność. Domy pomocy społecznej (DPS) mazowieckie udzielają wsparcia w postaci usług opiekuńczych, leczniczych, socjalnych, medycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Jej celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia, aby osoby potrzebujące miały jak najlepszą jakość życia. Obejmuje to zapewnienie bezpiecznego i stymulującego środowiska, które promuje niezależność, samo zarządzanie i adaptację do środowiska.

Procedura przyjęcia do DPS-u woj. mazowieckie

Domy pomocy społecznej to rządowe lub pozarządowe instytucje dla osób starszych i chorych, których rolą jest zapewnienie bieżącej opieki, wsparcia mieszkaniowego i materialnego. DPS mazowieckie, to ośrodek, które zadaniem jest całodobowa zaawansowana, opieka nad osobami starszymi. Osoby niesamodzielne i potrzebują pomocy w życiu codziennym. Wszystkie oferty domów pomocy społecznej skierowane są do osób starszych, które ze względu na wiek, chorobę, sytuację domową, rodzinną, mieszkaniową i materialną nie mają odpowiednich warunków do samodzielnego życia w miejscu zamieszkania. DPS mazowieckie to instytucje, które zapewniają odpowiedni poziom opieki i mieszkania dostosowane do potrzeb osób starszych. Proces przyjęcia do DPS-u jest dość skomplikowany.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej — DPS często zatrudniają pielęgniarki, lekarzy lub fizjoterapeutów

Tego typu placówki zapewniają pomoc i opiekę ekologiczną mieszkańcom poszczególnych miast. W razie potrzeby wydłużyć czas eksploatacji obiektu. DPS-y mają za zadanie zapewniać jak najszerszy zakres wsparcia umożliwiającego osobom starszym funkcjonowanie w ich środowisku życia. Nadzór nad funkcjonowaniem instytucji sprawuje zwykle Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. Domy pomocy społecznej zapewniają mieszkańcom opiekę, codzienne wsparcie, kompleksową rehabilitację oraz specjalistyczną opiekę medyczną. DPS-y oferuje również poradnictwo psychologiczne, terapię zajęciową oraz udział w różnych wydarzeniach kulturalnych. W zależności od potrzeb mieszkańców zapewniamy wsparcie w postaci opieki medycznej, pomocy w zakupie leków, usług transportowych oraz porad lekarskich.

DPS często jedyną opieką dla osób starszych, którym brakuje codziennego wsparcia. Instytucje te zapewniają bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym osoby starsze mogą liczyć na wsparcie i opiekę.